0787 733 743 [email protected]

PNDR -Submăsura 16.4 și submăsura 16.4a  – Sprijin (pana la 100.000 euro, acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori.

OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi

 • Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice;
 • Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare;

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în funcție de submăsură:

 • Fermierii;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii Locale;
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică

IMPORTANT!

Parteneriatul poate avea ca membri și persoane fizice (autorizate să efectueze activitățile pe care le desfășoară în proiect), cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).- ELIGIBIL

Parteneriatele constituite exclusiv din solicitanți parteneri sau legați definiti conform Legii nr. 346/2014 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt eligibile.

Reprezentantul legal al liderului de parteneriat în relația cu AFIR trebuie să fie angajat al acestuia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de derulare a proiectului. În cazul în care liderul de parteneriat este reprezentat de către un PFA sau II, titularul PFA sau II poate fi lider de proiect fără a fi necesară prezentarea unui contract de muncă, acesta asumându-și prezența în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. În cazul IF/asociațiilor se va prezenta hotarârea membrilor privind desemnarea unuia dintre aceștia pentru calitatea de reprezentant legal alături de asumarea prezenței în cadrul parteneriatului pentru întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului. Reprezentantul legal poate fi înlocuit în situații excepționale, cu condiția respectării celor de mai sus de către persoana nou desemnată, pe toată perioada de implementare a proiectului.

BENEFICIARI ELIGIBIILI

Indiferent dacă deține calitatea de lider de proiect sau membru al unui acord de cooperare în cadrul mai multor proiecte, un fermier nu poate beneficia de sprijin prin intermediul submăsurii 16.4/ 16.4a pentru aceeași categorie de produse.

Liderul de proiect trebuiesă se încadreze înurmătoarele forme de organizare (listă indicativă):

 • Persoana fizică autorizată
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societăţi comerciale
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • Asociaţii şi fundaţii
 • Cooperative agricole
 • Societăți cooperative
 • Grupuri de producatori
 • Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unitățișcolare (universități, licee etc.), sanitare, de agrementşi de alimentaţiepublică;
 • Alte entităţirelevante (ex: institute șistațiuni de cercetare etc.), pebazaobiectivelorproiectului.

Entitățile publice nu pot derula procedura de achiziții publice decât în nume propriu nu și pentru membri/terți și nu pot realiza decontarea cheltuielilor membrilor

Atenţie!

Parteneriatelor care până la finalizarea proiectului își schimbă structura (tipul și numărul de membrii) le va fi retrasă integral asistenţa financiară plătită până la acel moment.

Totuși, se accept înlocuirea partenerilor din acordul de cooperare dacă există motive întemeiate, care trebuie justificate corespunzător, respectând toate angajamentele asumate, inclusive condițiile de eligibilitate și selecție, cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării.

– Nu este permisă schimbarea membrilor acordului de cooperare între momentul depunerii Cererii de finanțare și momentul acordării deciziei de finanțare (semnarea Contractului de finanțare). – Nu este permisă schimbarea membrilor pentru care s-au efectuat plăți. De asemenea, este permisă și creșterea numărului de parteneri fără a fi necesară o justificare amplă, cu condiția ca, aceștia să fie incluși cu acordul partenerilor prezenți în parteneriat la momentul solicitării modificării, respectând toate angajamentele asumate, inclusiv cheltuielile, condițiile de eligibilitate și selecție.

FINANȚAREA NERAMBURSABILA ( pana la 100.000 euro )

 • rambursare a cheltuielilor eligibile effectuate și plătite efectiv;
 • plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul1305/2013 și a legislației naționale în vigoare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Studii/planuri.

Acestea cuprind:

Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul de marketing.

(Acestea reprezinta cheltuieli privind costurile generale ale proiectului și trebuie sa respecte conditiile specifice acestui tip de cheltuieli.

Pentru această categorie de cheltuieli intensitatea sprijinului este de 100% iar acestea trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple sau acțiuni specifice sM 16.4/16.4a. )

 • Costurile de funcţionare a cooperării

Pot fi efectuate după semnarea contractului, nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect şi pot cuprinde:

 • Cheltuieli de transport și de subzistență ale coordonatorului și partenerilor (diurnă), legate de activitățile parteneriatului, conform legislatiei nationale;
 • Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat în vederea asigurării activității de secretariat, etc.);
 • Cheltuieli legate de închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării.

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%.

Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, şi pot cuprinde (listă indicativă):

 • Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;
 • Cheltuieli de marketing legate de etichetarea și ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/pietei locale*), creare/achiziționare marcă înregistrată (cheltuielile legate de achiziționarea mărcii înregistrate nu pot depăși 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile).
 • Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect;
 • Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfă, standuri de comercializare, imobile necesare desfășurării activității descrise în proiect (altele decât sediu) etc.
 • Aplicații software adecvate activității descrise în proiect; .
 • Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in proiect și prestări servicii de către aceștia sau alte persoane/entități, inclusiv cheltuielile aferente salariului/onorariului coordonatorului de proiect.
 • Chltuieli de consultanta

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple sau acțiuni specifice sM 16.4/16.4a

CHELTUIELI NEELIGIBILE sunt:

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

 cheltuielile aferente certificării produselor de calitate4;

 cheltuieli effectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunereacererii de finanțare;

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;

construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale;

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutual încondițiile menționate în M17;

(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;

(c) taxape valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera întemeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specific pentru instrumente financiare;

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;

 achiziționarea de clădiri.

Solicita, in mod gratuit, o consultatie telefonica in care vom verifica eligibilitatea firmei dvs si vom face o evaluare a sanselor de reusita, pentru acest program. Completati acest FORMULAR si un consultant va va contacta in cel mai scurt timp.