0787 733 743 [email protected]

 

PREVEDERI GENERALE

1.1 Contribuţia Submăsurii 6.1 –  Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri la domeniile de intervenţie

Submăsura 6.1 –  „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”se încadrează, conform Regulamentului nr. (CE) 1305/2013, art.19, în măsura 06 „Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție  2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor”, precum şi domeniul de intervenţie  secundar – DI.3a.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:

 • instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole;
 • îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/ manageri ai exploatației;
 • creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/ manageri de exploataţie;
Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani)  la momentul depunerii Cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat prin FEADR şi-a atins obiectivul strategic.
 • încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Încadrarea Cererii de finanțare se va realiza pe domeniul de intervenţie (DI) 2B, care vizează facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, acordând sprijin tinerilor fermieri pregătiți adecvat, care se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șefi ai exploataţiei.

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, proiectele care vizează acţiuni în UAT din zona montană vor beneficia de alocare distinctă precizată în anunțul de lansare a sesiunii.

Încadrarea în zona montană, trebuie să corespundă cu înregistrarea în IACS (APIA), și se va realiza conform delimitării zonelor montane, conform Anexei 4 la prezentul ghid.

Zona montană este definită conform Anexei 4 la Ghidul solicitantului: Lista UAT din zonele montane şi se încadrează în localităţile marcate cu abrevierea ANC-ZM.

Delimitarea zonelor normale, sau a celor care se confruntă cu constrângeri naturale specifice sau semnificative se poate regăsi în listele aferente Cererii de finanțare, în conformitate cu Anexa 15 (cuprizând  cele trei liste cu UAT-urile de încadrare în zonele respective).  

Încadrarea în tipul de zonă (normală/ montană/ cu constrângeri specifice/ cu constrângeri semnificative) se va face în funcție de localizarea suprafeței majoritare (peste 50% din suprafața exploatației) a exploatației vegetale.

Solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD (DD)¹, pot depune proiecte în cadrul apelului naţional, dacă se prezintă Avizul de conformitate proiect cu obiectivele STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, exploataţiile vor fi  amplasate predominant (peste 50%) în teritoriul ITI (calculul se realizează raportând suprafaţa/efectivul de animale din teritoriul ITI la suprafaţa totală/efectivul total de animale din exploataţie, în funcţie de tipul exploataţiei), iar sediul social al beneficiarului va fi localizat într-un UAT din teritoriul ITI.

În cazul exploataţiilor zootehnice[1], încadrarea în tipul de zonă (inclusiv ITI), se face ţinând cont de UAT-ul în care sunt înregistrate animalele.

Capitolul 2

PREZENTAREA SUBMĂSURII 6.1

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

NOTÁ BÉNE (N.B.)! Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii Cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

N.B.! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

N.B.! Asociatul majoritar (50%+1) care participă la capitalul şi managementul persoanei juridice va îndeplini calitatea de tânăr fermier în conformitate cu art. 2 din R. (UE) nr. 1305/2013 și va respecta dispozițiile aplicabile atât tânărului fermier care se stabilește în calitate de unic șef al exploatației, cât și tânărului fermier care exercită controlul efectiv asupra persoanei juridice în conformitate cu prevederile din R(UE) nr. 807/2014, art. 2.

În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, tânărul fermier care urmează a se instala, trebuie să deţină cel puţin 50%+1 din acţiuni, exercitând control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului, respectiv de maximum 6 ani/8* ani (*în cazul exploataţiilor pomicole[2]).

ATENŢIE!

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această sub-măsură.

În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ/soţie nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. Aceste condiţii vor fi verificate și în cadrul Cererilor de finanțare depuse prin intermediul unui Grup de Acțiune Locală, cât şi celor din teritoriul ITI. Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate  în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de Finanțare.

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate. În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

Conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004, cu completările şi modificările ulterioare,  privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, prin întreprindere se înţelege: orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să realizeze   activităţi de producţie,  şi comerţ, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie  să  respecte  încadrarea în  categoria  microîntreprinderi sau întreprinderi mici:

 • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

N.B.!    Înfiinţarea unei noi întreprinderi, trebuie să menţină condiţia privind microîntreprinderile/întreprinderile mici – ţinând cont de întreprinderi partenere/legate, număr de salariaţi, cifră de afaceri.   Se va verifica, inclusiv, condiția de întreprinderi partenere sau legate definite conform prevederilor Legii nr.346/2004, cu modificările și completările ulterioare,  pentru încadrarea în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică. Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul  formei de organizare în numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de microîntreprindere/ întreprindere mică.

Întreprindere autonomă întreprinderea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social şi/ sau drepturile de vot în structura altor întreprinderi şi/ sau alte întreprinderi deţin mai puţin de 25% în întreprinderea dumneavoastră.

Întreprindere parteneră – întreprinderea care nu este clasificată ca întreprindere legată şi care se află în următoarea relaţie cu altă/alte întreprindere/întreprinderi: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval);

Întreprindere legată  întreprinderea care se află în oricare dintre următoarele raporturi:

 1. a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
 2. b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
 3. c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
 4. d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004, nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.

Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la lit.a)-d), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004.

Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. O piaţă adiacentă este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.

Atenție!Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 42 din Legea nr.346/2004, cu modificările și completările ulterioare, o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere familială/individuală sau persoană juridică română;
 • să acţioneze în nume propriu.

N.B.! Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină părți sociale/ acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole sau în alte forme de organizare constituite conform OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor agricole şi grupurilor de producători.

Un tânăr fermier poate face parte dintr-o cooperativă agricolă sau un grup de producători, sau să se înscrie ulterior instalării într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia menţinerii statutului de şef al exploataţiei agricole.

Categoriile de solicitanţi ai submăsurii 6.1 derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanțare, sunt, după caz:

 • Solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care NU achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
 • Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare 112, beneficiarii măsurii 411-112 „Instalarea tinerilot fermieri” prin LEADER, denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” denumită în continuare 141 și 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ” prin LEADR, denumită în continuare 411-141 din cadrul PNDR 2007-2013, precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inclusiv din zona ITI, submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI din PNDR 2014-2020;
 • Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, cele care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”, din PNDR 2007-2013, dar sunt restricţionate şi cele care au beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” inclusiv din zona ITI 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” inclusiv din zona ITI, din PNDR 2014-2020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul;

Beneficiarii contractelor de finanțare sM 6.1 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, s.M4.2a – inclusiv din zona ITI) din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din PNDR 2014-2020.

Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2 / 6.4 în același timp cu submăsura 6.1, dar prin Cereri de finanțare diferite.

N.B.! Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0 (conform definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

INSTALAREA TÂNĂRULUI  FERMIER

Acest proces trebuie să fie început și să fie în curs de desfășurare la momentul depunerii Cererii de finanțare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei submăsuri.

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:

 • Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni.

Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această sub-măsură.

 • Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de finanțare), precum și documentele anexă;
  • implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
  • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.
 • Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).
  • solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

IMPLEMENTAREA CORECTĂ A PLANULUI DE AFACERI

 1. Planul de afaceri trebuie să respecte obligatoriu următoarele condiții:

 îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției agricole proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată, demonstrată prin documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare. Se va lua în calcul valoarea cumulată pe toată perioada dintre semnarea Contractului de finanțare și solicitarea celei de-a doua tranșă de plată!

 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd (inclusiv dejecţiile de origine animală) conform normelor de mediu sau va descrie platforma deja existentă şi conformă cu normele de mediu în vigoare (după caz);
 • tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul[3] în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată (în cazul în care domiciliul nu este astfel stabilit);
 • în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate salarizată, în termen de maximum 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă[4] a UAT în care este înregistrată exploataţia  (în cazul în care condiţia nu este deja respectată);
 • sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia;
 • prin Planul de afaceri trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care se va dezvolta/moderniza exploataţia agricolă, creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii şi cele suplimentare propuse prin proiect, cu menţinerea criteriilor de selecţie şi eligibilitate, îndeplinite la finanțare, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

În cazul nerespectării elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate vor fi recuperate integral, iar cea de-a doua tranşă nu va mai fi acordată.

În cazul exploataţiilor predominant viticole sau apicole (SO majoritar) care au accesat/accesează PNS sau PNA, în Planul de afaceri va fi expusă modalitatea prin care se asigură complementaritatea dintre cele două programe, viabilitatea afacerii.

 1. Planul de afaceri trebuie să prevadă cel puţin 3 obiective suplimentare, propuse de solicitant în vederea dezvoltării exploataţiei vizate pentru sprijin.

În cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, aferente punctului B, sumele acordate vor fi recuperate (după caz) proporţional cu ponderea obiectivelor neîndeplinite sau nu va mai fi acordată a doua tranşă/va fi acordată parţial. Totalitatea obiectivelor (obligatorii împreună cu cele suplimentare) reprezintă 100%. Proporţionalitatea se aplică la întreaga sumă de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu şi suplimentar) va fi considerat ca având o pondere egală pentru calcularea recuperării proporţionale a sprijinului.

Prin urmare, în cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de afaceri, sprijinul se va recupera în acord cu ponderea aferentă obiectivelor suplimentare propuse de beneficiar şi nerealizate din prima tranşă de sprijin şi/sau din cea de-a doua tranşă de sprijin, în funcţie de valoarea sumei care necesită a fi recuperată din valoarea totală sprijinului. În cazul în care una sau mai multe acţiuni aferente obiectivului suplimentar nu a fost îndeplinită, obiectivul suplimentar va fi considerat neîndeplinit.

Foarte important!

Acțiunile cuprinse în Planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor/ condițiilor minime  și suplimentare vor fi consistente astfel încat să se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri propus raportat la exploatatie și cuantumul sprijinului.

Foarte important!

 • Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de finanțare şi nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare), iar înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR;
 • Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de finanțare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul solicitantului;

N.B.! Condiţia de 24 de luni anterioare depunerii CF se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima dată, la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei agricole deţinute de fermier, în calitatea de microîntreprindere/întreprindere mică, şi se aplică tuturor exploataţiilor, indiferent dacă ating, sau nu, dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării. Îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind dimensiunea minimă a exploataţiei se aplică la momentul depunerii Cererii de finanțare.

 • Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare de mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR, cu activități non-agricole (făra cod CAEN înregistrat în domeniul agricol), pot deveni beneficiari eligibili, numai în cazul în care, în termen de maximum 24 de luni înainte de depunerea Cererii de finanțare, întreprinderea solicitantă înregistrează şi autorizează un cod CAEN agricol care să fie, de asemenea, în acord cu domeniul proiectului pentru sM 6.1, înscriind ulterior exploataţia la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA.

Prin urmare, tinerii care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:

 1. să nu fi înscris niciodată o exploataţie agricolă la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA;
 2. să nu fi avut niciodată înregistrat un cod CAEN cu profil agricol, decât în intervalul de maximum 24 de luni, înaintea depunerii Cererii de finanţare, în care este obligatorie înregistrarea codului CAEN agricol şi înscrierea exploataţiei agricole la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA.

Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea la ORC se aplică atât tânărului fermier, cât și microîntreprinderii/întreprinderii mici.

În cazul în care tânărul fermier a făcut parte în urmă cu mai mult de 24 de luni dintr-o altă întreprindere, ar putea fi eligibil cu condiţia să nu mai activeze la momentul depunerii Cererii de finanţare în nicio altă întreprindere (nici în calitate de asociat/nici în calitate de administrator), cu excepţia grupurilor de producători/cooperativelor agricole 

 • În situaţia în care solicitantul depune proiect în calitate de asociat unic/asociaţi multipli al unui SRL, se verifică la APIA, dacă anterior datei înregistrării PFA, II, IF, SRL în Registrul unic de identificare, asociatul unic/asociatul majoritar nu a fost şef de exploataţie ca persoană fizică autorizată conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau sub altă formă de organizare juridică şi a beneficiat de sprijin FEADR prin măsura 112 şi submăsura 6.1 şi măsura 121, respectiv submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” (situaţie în care solicitantul este deja instalat);
 • Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina măsuri/submăsuri diferite prin intermediul aceluiaşi plan de afaceri
 • Tânărul fermier poate accesa sub-măsuri non-agricole în orice moment al derulării proiectului, cu condiţia ca planurile de afaceri să fie separate pentru fiecare sub-măsură şi să respecte condiţiile de accesare, în schimb, NU poate accesa nicio măsură care vizează activităţi agricole. Un beneficiar poate accesa alte măsuri/ submăsuri din PNDR 2014-2020 care vizează activităţi agricole, doar după finalizarea implementării Planului de Afaceri, respectiv după data plății sprijinului aferent celei de-a doua tranşe de plată;
 • O exploatație agricolă sau un tânăr fermier, NU pot primi sprijin prin această submăsură decât o singură dată;
 • NU este permisă preluarea de exploataţii agricole care au primit sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020;

Pentru evitarea creării de condiţii artificiale, verificarea se face atât pentru tânărul fermier cât şi pentru cedenţi. NU este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin (mai multe detalii privind înţelegerea condiţiilor artificiale, puteţi regăsi în Anexa nr. 16 Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020).

 • Se va verifica, începând cu momentul înregistrării tânărului fermier, istoricul exploataţiei preluate pentru evitarea fracţionării exploataţiilor cu dimensiunea mai mare de 50.000 SO în vederea accesării fondurilor FEADR.
 • Pentru studenţii înscrişi la cursuri cu frecvenţă (la zi) care doresc să acceseze sprijin prin intermediul sM 6.1, unitatea de învăţământ frecventată (facultatea) la care sunt înscrişi trebuie să se afle în acelaşi UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă sau în zona limitrofă a acestuia.

N.B.! Sunt eligibili studenţii care urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă/prin corespondenţă) indiferent de localizarea unităţii de învăţământ frecventate. 

Prevederea vizează, de exemplu, studenții care urmează cursuri la zi (cu frecvență) și nu sunt înscriși la o facultate din același UAT sau zonă limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația, iar condiția trebuie îndeplinită în 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului în mod similar condiției de eligibilitate privind locul de muncă al tânărului fermier. În cazul în care condiția nu poate fi îndeplinită, studentul va fi eligibil numai dacă urmează modul de învățământ cu frecvență redusă (fără frecvență/prin corespondență, etc), inclusiv prin trecerea la acest mod de învățământ în cele 9 luni mai sus menționate. În cazul studenţilor care urmează forma de învăţământ „cu frecvență”, aceștia sunt eligibili indiferent de UAT în care se află unitatea de învăţământ frecventată, numai dacă frecventează o facultate cu specializare în domeniul proiectului (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, pentru studii universitare, ramurile de ştiinţe:  „Ingineria resurselor vegetale şi animale”, „Medicină veterinară”, ramura „Științe economice” –  specializarea „Economie agroalimentară”).

Planul de afaceri trebuie să includă prezentarea modului de gestionare a exploataţiei de la distanţă, respectiv studentul trebuie să dovedească, în acord cu fluxul tehnologic de cultivare a produselor vegetale/creştere a animalelor, prezenţa sa activă în exploataţie şi modul de gestionare a afacerii în calitate de manager de exploataţie. Astfel, se va dovedi modul de evitare a riscului gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie.

N.B.! În situația în care, o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta trebuie să preia integral exploatația agricolă deținută, fără a primi punctaj la selecţie. De asemenea, preluarea unei exploataţii de la soţ/soţie trebuie să fie integrală şi nu beneficiază de punctaj la selecţie, pentru preluarea integrală a exploataţiilor agricole. Este interzisă terţilor folosinţa sau administrarea exploataţiei agricole beneficiară de sprijin!

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;
 • deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);
 • deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;
 • prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
 • beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială[5] în care este înregistrată exploataţia, şi locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de afaceri, aceasta fiind o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de afaceri – în cazul în care această condiție nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare;
 • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013)  în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării[6];
 • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri);
 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri) sau adaptări ale platformelor deja existente. Se va consulta în acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” şi „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. În cazul în care exploataţia deţine amenajări privind gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu şi cele aferente Anexei 8 la Ghid, în Planul de afaceri se va descrie platforma şi conformitatea acesteia cu cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa documente justificative;
 • în cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/ 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd  se pot face în sistem:

ATENŢIE!

În funcţie de tipul de platformă pentru gestionarea gunoiului de grajd, respectiv, construcţie provizorie sau definitivă, conform Legii nr. 50/1991, pentru terenul pe care se va amenaja platforma solicitantul va prezenta dovada dreptului de  proprietate sau a dreptului de folosinţă, în funcție de tipul construcției

 • Individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/prevadă platforme individuale conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Nu sunt acceptate ca platforme individuale: grămezile de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezile de compost pe folii de plastic, cu excepția exploatațiilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

și/ sau

 • Comunal – adaptate ţinând cont de existenţa unei platforme comunale.

În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de grajd comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a construi o amenajare minimă[7] pentru depozitarea gunoiului de grajd, până la preluarea acesteia de către Platforma Comunală/agentul economic autorizat şi de a atașa la Cererea de finanțare, după caz:

 • Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei

sau

 • Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului.

N.B. Se vor accepta platformele individuale de tip: grămezi de compost cu pat de paie sau întăritură de pământ și grămezi de compost pe folii de plastic ca excepţie, unde nu sunt permise construcţiile betonate, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Toate aceste elemente trebuie să fie descrise detaliat în Planul de afaceri şi vor fi verificate pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată. Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată, se va prezenta, dacă este cazul,  copia Autorizației de construire în baza Legii nr 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În cazul în care la momentul depunerii Cererii de finanțare se face dovada existenței platformei de gunoi de grajd, la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată nu mai este necesară prezentarea Autorizației de Construire (excepție fac cazurile în care a fost necesară extinderea acesteia pentru a acoperi capacitatea ca urmare a creșterii numărului de animale).

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată  pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv  care sunt propuse  prin Planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Foarte important!

Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor ţine cont în elaborarea planului de afaceri de toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind modalitatea de creştere a animalelor atât în perimetrul gospodăriei, cât şi în afara acesteia, având în vedere că o perioadă importantă de timp animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului/adăposturile din gospodărie. În cadrul Planului de afaceri trebuie demonstrată sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care se solicită sprijin (inclusiv obţinerea producţiei de către fermier şi comercializarea acesteia şi în perioada de păşunat). Atât în planul de afaceri cât şi în cadrul Cererii de finanţare trebuie menţionate codurile ANSVSA (al solicitantului şi asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor.

Pentru exploataţiile pomicole şi cele care vizează viticultura

 • În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul naţional legislativ de implementare (STP), exceptând culturile din sectorul pomicol în sere si solarii (inclusiv tunele joase) și pepinierele, care pot fi înființate pe tot teritoriul național. Se aplică nota de favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei 10 la prezentul Ghid al solicitantului (GS) aferente Subprogramului Tematic Pomicol (STP) din cadrul naţional legislativ de implementare. Aceasta nu se aplică în cazul altor activităţi în afara acţiunilor de plantare.

Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate potenţată ≥2,00.

În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată (cu valori sub 2,00, aşa cum sunt stabilite în Anexa nr. 10 aferentă STP), pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-ului respectiv, dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni[8], efectuat prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00.

În cazul proiectelor din sectorul pomicol, se aplică doar „nota de favorabilitate potențată”, iar în cazul plantațiilor de afini „nota de favorabilitate potențată pH și precipitații” prevăzută în Anexa la Ghidul solicitantului aferent submăsurii 6.1, indiferent dacă exploatațiile respective dețin (vizează), sau nu, sisteme de irigații.

În cazul  exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, materialul fructifer utilizat/ de înmulțire trebuie să fie din categoria biologică certificat,  sau dintr-o categorie – superioară, cu excepția nucului și alunului, care poate fi material de plantare CAC (conformitas agraria  communitatis). Acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plată) şi vor respecta condiţiile prevăzute prin prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1.

Solicitantul va indica în Planul de afaceri pentru furnizorul care îi va emite materialul săditor, certificat pentru îndeplinirea criteriului de selecţie.

N.B.

În cazul în care prin intermediul Planului de afaceri solicitantul propune dezvoltarea unei exploatații pomicole, se vor respecta condițiile prevăzute în Legea pomiculturii nr.348/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de  struguri de vin, vor fi eligibile doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin OMADR 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 11 la Ghidul Solicitantului).

Foarte important!

În cazul proiectelor care vizează acţiuni de plantare şi/sau defrişare, la momentul acordării celei de-a doua tranşe de plată, se va prezenta autorizația de plantare / autorizația de defrișare (dacă este cazul), documente conform legislaţiei în vigoare.

 • În cazul producătorilor de seminţe şi material săditor, la momentul depunerii Cererii de finanțare se va prezenta autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor, documente conform legislaţiei în vigoare.

Pregătirea profesională a tânărului fermier

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

ATENŢIE!

În cazul studiilor de bază, învăţământul minim obligatoriu aplicabil în cazul beneficiarilor sM 6.1 este de 8 clase la care se adaugă pregătirea profesională în domeniul agricol/veterinar/economie agrară. În cazul solicitanţilor care deţin competenţe profesionale conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/ 2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/ 2004, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specifice), aceştia vor prezenta certificatul de calificare/absolvire emis de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 • studii medii/superioare[9] în domeniul agricol/veterinar/economie agrară[10];

sau

 • formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

competențe în domeniul agricol[11]/ veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I[12]  de calificare profesională;

sau

 • recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

sau

angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Pentru a îndeplini condiţia de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate de formare profesională/calificare/instruire, sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare (ţinând cont de cele explicitate în nota de subsol) eliberate atât de formatori recunoscuţi de către ANC, cât şi de formatori nerecunoscuţi, precum şi certificatele de calificare eliberate de ANCA.

În cazul solicitanţilor care se angajează că vor dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, se prezintă angajamentul de a efectua cursurile necesare dobândirii competențelor profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei tranşe de plată.

N.B.! Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu să se prezinte diploma SAU documentul justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se înţelege orice document legal valabil, inclusiv adeverinţă de absolvire sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională autorizate de ANC care cuprinde această informaţie.

Planul de afaceri (PA)

Planul de Afaceri va fi întocmit conform structurii modelului-cadru anexat la Ghid (Anexa 2) şi trebuie să cuprindă detalii privind:

 • Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole (de ex. datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii agricole, facilități de producție, dotarea exploatației);
 • Prezentarea etapelor şi obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (de ex. obiectivul general, obiectivele operaționale şi suplimentare– planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde și norme europene legate de protecția muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de animale, planul de amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum și previziunea bugetului de venituri – cheltuieli);
 • Prezentarea detaliată a acțiunilor, precum cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole şi/sau formarea sau consilierea (pentru îmbunătățirea economică propusă a exploatației, planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea exploatației, restructurarea și diversificarea activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și planificarea implementării), în funcţie de aplicabilitatea şi necesitatea acestora.
 • Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiţionată de stabilirea domiciliului şi a sediului social al tânărului fermier în UAT-ul în care este înregistrată exploataţia agricolă. În cazul în care tânărul fermier care se instalează va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă deţinut (sediul social sau punctul de lucru al firmei angajatoare) va fi în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia. Îndeplinirea condiţionării se va realiza în maximum 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare.

N.B.! Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice submăsurii 6.1. şi care nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii;

N.B.! Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind  obiectivele care se realizează demonstrând că sprijinul va fi utilizat  inclusiv pentru modernizarea, dezvoltarea exploataţiei, dar şi pentru realizarea conformităţii cu standardele europene (în special cele legate de bunăstarea animalelor, în cazul în care exploataţia vizează creşterea animalelor).

ELIGIBILITATEA SPRIJINULUI

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa tehnică a submăsurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol (dacă e cazul) precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

NB! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second- hand.

În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceri va prevede obligatoriu obiective/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform codului de bune practici. Ca urmare, în Planul de afaceri vor fi prevăzute în mod obligatoriu amenajări de depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd (sau descrierea acestora în cazul în care deja există) destinate evitării infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază de nitriţi şi nitraţi. Cerința ce va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri prin prezentarea NOTEI DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE MEDIU emisa de Garda de Mediu. Nerealizarea acestei condiţii majore va atrage după sine recuperarea întregului sprijin acordat.

N.B.! În cuprinsul Planului de afaceri se vor detalia elementele minime necesare asigurării conformităţii cu normele de mediu privind gestionarea platformelor de gunoi de grajd, iar calculele se vor efectua în baza metodologiei şi a legislaţiei aplicabile anexate (Anexa nr. 8), sau se va face dovada existenţei acestora, respectiv se vor detalia în Planul de afaceri (secţiunea aferentă descrierii situaţiei curente) amenajările existente care să fie în conformitate cu cerinţele documentaţiei de implementare pentru sM 6.1. şi din prezentul Ghid al solicitantului, având în vedere următoarele:

 • Pentru calculul stabilirii capacitații maxime de stocare a gunoiului de grajd (Anexa nr. 8), este necesar ca fiecare beneficiar al cărui plan de afaceri vizează creşterea animalelor, să calculeze şi să prevadă capacitatea de stocare aferentă gunoiului de grajd. Acest calcul se va întocmi prin introducerea datelor specifice in calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila ”producție de gunoi”.
 • În ceea ce privește calculul standardului privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol din fila „AMN” . Excepţie de la calculul privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, fac tinerii fermieri care fac dovada încheierii unui contract cu o platformă de gunoi de grajd autorizată comunală / a unui agent economic sau cei care vor prezenta adeverință emisă de Primăria comunei în rază căreia se află platforma comunală de gunoi de grajd autorizată.
ATENŢIE!

Construcțiile cu amenajarea platformelor de gestionare a gunoiului de grajd cu caracter permanent vor respecta prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării  lucrărilor de construcții. La depunerea ultimei cereri de plată se va prezenta, după caz, în baza Legii nr 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE.

N.B.! Zonele în care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri.

 • În cazul tinerilor fermieri care au încheiat un contract cu o platformă comunală de grajd, aceștia vor prezenta, în cadrul Planului de afaceri, modul în care se asigură capacitatea de stocare temporară a gunoiul de grajd, în cadrul exploatației, până la momentul colectării acesteia.

În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de gestionare a gunoiului de grajd, pentru terenul pe care se construiește platforma, iar aceasta are caracter de construcție definitivă, solicitantul  trebuie să prezinte, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

– la depunerea Cererii de finanțare: copia documentului care să certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță asupra construcției, dacă solicitantul are deja terenul pe care se va construi/există platforma;

– la a doua tranșă de plată: copia documentului care să certifice dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute)/dreptul de creanță asupra terenului și copia Autorizației de construire, dacă solicitantul prevede în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea terenului pe care va construi platforma.

Pentru terenul pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, la a doua tranşă de sprijin se verifică, atât construcţia propriu-zisă, cât şi documentul care să certifice dreptul real principal de folosinţă, în funcţie de tipul de construcţie (definitivă sau provizorie) a platformei pentru gunoi de grajd şi autorizaţia de construire, în cazul în care Legea nr. 50/1991 impune aceste conformități.

Conformitatea cu normele de mediu privind platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd, precum şi respectarea elementelor mai sus menţionate, vor fi validate la solicitarea  tranşei a doua de plată.

N.B.! Îndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataţiei agricole şi realizarea acţiunilor propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar în Planul de afaceri, constituie CONDIŢIE DE ELIGIBILITATE pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată.

De asemenea, pentru exploataţiile care vizează creşterea animalelor, solicitantul are obligația de a respecta condițiile minime privind bunăstarea animalelor/ păsărilor prevăzute de legislația națională în vigoare, referitoare la adăposturi, hrană, apă, etc.

Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului, data întocmirii acestuia şi cursul de schimb EURO/ RON al Băncii Central Europene valabil la data elaborării acestuia.

 • Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Verificarea  îndeplinirii conditiilor de eligibilitate si a activităţilor prevăzute în Planul de afaceri se va efectua cel mult până la împlinirea a trei* ani (*cinci ani pentru exploataţiile pomicole) de la data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier.

 • În cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate menţionate în Fişa tehnică a submăsurii 6.1, precum şi a celor obligatorii pentru implementarea corectă a Planului de afaceri, sprijinul acordat la prima tranşă de plată va fi recuperat integral şi nu va mai fi plătită a doua tranşă de plată;
 • În cazul nerespectării celorlalte obiective (suplimentare – minimum 3) asumate de către beneficiar prin Planul de Afaceri, plata va fi realizată proporţional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate. In funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc, după caz, vor fi recuperate partial sumele deja acordate, respectiv proportional cu obiectivele nerealizate din Planul de afaceri afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate.
                     ATENȚIE!

AFIR va proceda la recuperarea  sprijinului acordat, în mod integral dacă Planul de afaceri nu este implementat corect, în cazul în care nu se respectă obiectivele obligatorii, iar sprijinul va fi recuperat proporțional cu obiectivele suplimentare nerealizate propuse în Planul de afaceri.

Aşadar, pentru neîndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru implementarea corectă a Planului de afaceri (conform secţiunii „implementarea corectă a Planului de afaceri”) se procedează la recuperarea integrală a sprijinului acordat şi nu se mai acordă a doua tranşă de plată, iar în cazul obiectivelor suplimentare propuse de către beneficiar prin Planul de afaceri, se aplică recuperarea proporţională a sprijinului.

Totalitatea obiectivelor obligatorii şi suplimentare propuse de către beneficiar din Planul de Afaceri reprezintă 100% din totalul sumei de sprijin şi vor avea procente egale. Prin urmare, în cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de afaceri, sprijinul se va recupera în acord cu ponderea aferentă obiectivelor propuse de beneficiar şi nerealizate, din prima tranşă de sprijin, şi/ sau din cea de-a doua tranşă de sprijin, în funcţie de valoarea sumei care necesită a fi recuperată din valoarea totală a sprijinului.

Foarte important! Solicitanţii acestei submăsuri, sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea submăsurii 6.1, au obligaţia de a-şi înscrie TOATE suprafeţele agricole deţinute în Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul Agricol, în perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale, odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă şi de a-şi înregistra toate animalele înainte de data de referinţă la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ANZ/ Registrul Agricol, fără a reduce dimensiunea economică a exploatației cu mai mult de 15 % cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație poate fi mai mare și cu păstrarea dimensiunii minime eligibile, pe perioada de implementare, trei* ani (*cinci ani pentru exploataţiile pomicole) şi monitorizare a proiectului (trei ani).

Dimensiunea se va calcula în funcție de data deschiderii sesiunii de depunere, pe baza înregistrărilor din anul anterior depunerii cerererii sau după caz, din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere, stabilita conform legislației nationale şi/sau a ultimei înregistrări/actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile calendaristice faţă de data  depunerii Cererii de finanțare.

N.B.! În cazul în care, în sistemul electronic APIA nu se pot vizualiza înregistrările efectuate de solicitant în timpul campaniei de depunere a cererilor unice de plată APIA, acesta poate depune o adeverinţă de la APIA din care să reiasă toate datele necesare îndeplinirii condiţiilor eligibilitate şi criteriilor de selecţie care implică înscrieri la APIA.

Data de referinţă, respectiv anul 0 din Planul de afaceri reprezintă: ultima înregistrare/actualizare în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA înainte cu cel mult 30 de zile calendaristice faţă de data depunerii Cererii de finanțare.

N.B.! În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia  registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.

La cea de-a doua tranşă de plată se va verifica extrasul de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia veterinară şi/ sau Registrul Unic de Identificare de la APIA şi se va prezenta de către beneficiar copia Registrului Agricol pe anul în curs, pe baza cărora se va verifica păstrarea dimensiunii exploataţiei (SO).

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.

Dimensiunea economică a exploatației agricole prevăzută la depunerea Cererii de finanțare poate crește pe durata de execuție păstrându-se sectorul dominant pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.

Demarcarea cu  M02 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

În cazul în care solicitantul decide să beneficieze de consultanţă gratuită finanţată prin Măsura (M) 02 din PNDR 2014-2020, acesta va specifica în Planul de afaceri dacă întocmirea Planului de afaceri  și/sau implementare acestuia (după caz) se finanţează prin intermediul M02.

Demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA) şi Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol (PNS)

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări din Capitolul 14 „Informații privind complementaritatea’’, nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS aceleaşi tipuri de acţiuni, însă este permisă accesarea simultană a PNDR cu cele două programe.

Astfel:

Acțiunile eligibile prin Programul Național de Sprijin al sectorului Vitivinicol (PNS) în vigoare (www.madr.ro) nu sunt eligibile prin PNDR şi nu pot fi cuprinse în obiectivele din planul de afaceri.

În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul Naţional Apicol (PNA) în vigoare (www.madr.ro), solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia ca acţiunile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre finanțare de apicultor prin PNA să nu fie solicitate de acesta şi prin PNDR 2014-2020 (obiectivele din Planul de Afaceri) şi viceversa.

Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor solicitate spre decontare de apicultor prin PNA (atât PNA 2014-2016, cât şi PNA 2017-2019) nu este eligibilă prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regăsi ca obiectiv în planul de afaceri depus la momentul Cererii de finanţare.

Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM 6.1 din PNDR pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA 2014/2016 şi/sau 2017-2019.

Mai multe detalii se pot regăsi în modelul-cadru al Planului de afaceri aferent prezentului Ghid.

2.3 Criterii de selecţie ale proiectului

 

Evaluarea proiectelor se realizează luna pentru proiectele ce au un punctaj estimat (evaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul  de lansare a sesiunii de depunere  a proiectelor.

Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte si reprezintă punctajul minim  sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare.

Cererile de finanțare care au punctajul estimat (evaluare/pre‐scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar vor  avea statutul de cereri neconforme. Pentru a putea intra în etapa de selecție, Cererile de finanțare pot fi depuse numai în luna aferentă pragului de calitate în care acestea se încadrează.

N.B.! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul să identifice, obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care aceasta îl întrunește şi pe care să  să îl menționeze în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” și în Planul de afaceri și secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/respective, vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii  continue de depunere.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii/ trimestrului/ respectiv, vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii  continue de depunere.

 Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.

Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie:

Nr. crt. CRITERII DE SELECŢIE Punctaj
PS1 Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic  (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, pomicultura și producere de samânţă)  
A) Sector vegetal  
1.      Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume; 30
2.      Producere de sămânță/material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole – exceptând cele pentru legumicultură 25
3.      Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 20
B) Sector zootehnic  
1.      Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 30
2.      Apicultură 25
3.      Ovine și caprine 20
Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominantă în total SO exploataţie.

Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv în cazul producerii  de material săditor şi/sau material semincer pentru culturile de legume)  şi 25 de puncte pentru o exploataţie care vizează producerea de sămânţă şi material săditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole)– doar exploataţiile care vizează celelalte tipuri de cultură, excluzându-se la acest punct culturile de legume.

 În cazul culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat în cadrul celui de – al doilea criteriu de selecţie.

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei.

N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a primit punctaj.

 
PS2 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral  
1.      Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole 15
2.      Solicitantul preia integral două exploatații agricole 10
3.      Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 5
Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol.

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului.

N.B.! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor agricole.

 
PS3 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol  
1.      Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 25
2.      Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 20
3.      Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. 10
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat.

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8  clase, un act doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei  Naționale) prin care se certifică competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA.

N.B.! Informaţii privind tipurile de studii  considerate ca aparţinând de domeniul agricol sunt prezentate la capitolul „4.4 Dicţionar” din prezentul Ghid.

 
PS4 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate  
1.      Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform studiului ICPA -anexat) 25
2.      Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform studiului ICPA anexat) 20
N.B.! Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform anexei nr. 6 la prezentul Ghid  se va face ținând cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO). În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 6. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA.

Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 6.

A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 6 prin care se face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.

N.B.! În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru ”vegetal„ din Anexa 6, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „asimilări culturi” pentru încadrarea pe potenţial.

Pentru reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (Anexa nr. 10), acestea vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 de  vor fi încadrate în zonele cu potenţial agricol ridicat.

 

Pentru exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin din soiuri nobile din arealele cu Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG), aşa cum sunt nominalizate şi identificate conform OMADR 247/2012 cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 12), acestea vor fi încadrate în investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu (potenţial ridicat).

Referitor la creşterea animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 6  se va face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT unde este înregistrată exploataţia, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber[13], şi de existenţa, sau nu, a acţiunii de procesare în cadrul fermei.  Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale al fermei (exprimat în SO)  (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).

În cazul în care solicitantul consideră că valoarea medie a notei de bonitare la nivel de UAT nu corespunde cu realitatea acesta își va putea reevalua nota de bonitare  utilizând calculatorul din  Anexa nr. 6, sector zootehnic la Ghidul solicitantului privind reevaluarea potențialului agricol în sectorul zootehnic pentru efectivul pe care îl va avea la momentul Cererii de finantare.

În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda punctjul maxim aferent acestui principiu de selecţie (potenţial ridicat).

N.B.! În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în Anexele menţionate  anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări nu se acordă punctaj la acest principiul de selecţie.

 
PS5 Principiul raselor/ soiurilor autohtone  
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform  Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului. 5
Sectorul Vegetal

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri  că va păstra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului (atât producere de seminţe autohtone, material de plantare autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone).

Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânță autohtonă, și anume sămânța certificată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul calității semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), ce se regăseşte la adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul respectiv de cerere, în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România.

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din cadrul exploatației.

Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de activități agricole desfășurate sau care urmează a fi desfăşurate, atât fermierilor care sunt autorizați pentru producerea de semințe și/sau material săditor (cu condiția să demonstreze ca acestea sunt soiuri autohtone), cât și în cazul fermierilor care cultivă (utilizează)/vor cultiva (utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS.

Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor, cât și pentru fermierii care cultivă/vor cultiva aceste soiuri pentru consum, verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza documentelor de calitate și conformitate ale furnizorilor sau orice document echivalent (factură fiscală de achiziție/ document oficial de certificare a lotului de sămânță/buletinul de analiză cu mențiunea sămânță ”admisă pentru însămânțare”/buletin de analiză oficială cu mențiunea ”necesar propriu”/etichetă oficială) ce se eliberează fiecărui fermier și în care se regăsesc nominalizate soiurile de semințe sau material săditor.

Sămânța autohtonă este sămânța certificată în conformitate cu legislația națională în vigoare în dreptul căreia este înscris un cod care aparține menținătorilor din România, conform catalogului ISTIS.

Sectorul Zootehnic

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.

Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul de origine pentru animalele de rasă (indigene), la momentul depunerii Cererii de Finanțare sau la ultima plată, după caz, menționate în Anexa nr. 14 la Ghidul solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului.

Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din cadrul exploataţiei.

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal / zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO a grupei de cultură / speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al întregii exploataţii.

 
TOTAL 100

 

Atenție! Punctajul estimat (evaluare, prescoring) se va face pe propria răspundere a solicitantului. Punctajul minim pentru această submasură este de 25 puncte.

N.B.!

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe toată perioada Contractului de finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).

2.4 Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

 • 50 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
 • 40 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Acordarea sprijinului va fi proportională cu gradul de îndeplinire a Planului de afaceri.

Atenție! În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, nu sunt eligibili solicitanții care au creat în mod artificial[14] condiţiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

Capitolul 3

Accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru

SPRIJIN PENTRU  INSTALAREA TINERILOR FERMIERI

În cazul instalării tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei  sume forfetare pentru instalare.

3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de finanțare

Dosarul Cererii de finanțare conţine Cererea de finanțare însoţită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate.

Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 şi Planul de afaceri în Anexa nr. 2,  la prezentul Ghid şi sunt disponibile în format electronic, la adresa www.afir.info, secţiunea dedicată sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

3.1.1    COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei şi a valorii sprijinului de instalare în Cererea de finanțare, se completează tabelul cu Structura culturilor şi calculul SO.

În această secţiune a Cererii de finanțare se înscrie toată baza de producţie (suprafeţe, animale, pasări şi familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate şi/sau arendă/ concesionare sau alte documente în conformitate cu cele solicitate în capitolul 4.1 şi care sunt înregistrate în Registrul Unic de Identificare de la APIA, și/sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţie Veterinară/ ANZ şi în Registrul Agricol înainte de solicitarea sprijinului.

N.B.! Speciile de plante şi de animale care nu se regăsesc în domeniile privind calculul SO (Structura culturilor şi Structura producţiei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii exploataţiei agricole.

Încadrarea plantelor de cultură și a animalelor în tabelul privind calculul SO se realizează conform Regulamentului (CE) nr. 1444/ 2002 și a Catalogului Oficial al soiurilor și plantelor de cultură din Romania, aflate pe site la adresa www.afir.info.

Coeficienții SO 2013  sunt  calculați  de compartimentul RICA, Industrie Alimentară, MADR, iar pentru stabilirea dimensiunii economice a exploataţiilor agricole se va ţine cont de următorul algoritm:

 • Pentru pui, găini ouătoare, alte păsări valoarea SO se referă la 100 capete;
 • Pentru ciupercării valoarea SO se referă la 100 mp/an (detalii privind modalitatea de calcul se regăsesc în cadrul Cererii de Finanțare);
 • Pentru familii de albine valoarea SO este calculată pe stup.
Foarte important!

Pentru exploatațiile care vizează creşterea animalelor, solicitanții trebuie să dețină în exploatația agricolă construcții zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor însoţite de documentaţia doveditoare.

La momentul depunerii Cererii de finanțare, solicitantul se va angaja să înregistreze exploataţia zootehnică deţinută ca exploatație comercială de tip A[15], iar la data aprobării de către AFIR a Contractului de finanțare pentru acordarea sprijinului, iar exploataţia zootehnică trebuie să fie înregistrată la ANSVSA (conform Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare), prin prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploatației comerciale de tip A.

Definiţie!

Exploataţie comercială de tip A reprezintă o exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 50 la Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 şi este înregistrată sanitar-veterinar.

N.B.! La stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi, animale şi pasări pe specii şi categorii, precum şi familiile de albine, utilizând tabelul privind calculul SO al exploataţiei.

Solicitantul are obligaţia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizează, nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrăgând după sine sancţiuni (art. 16 din Regulamentul CE nr. 640/2014 cu modificările şi completările ulterioare).  Pentru a se înregistra la APIA, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha.

În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel  puţin 0,1 ha;

Solicitanţii trebuie să facă dovada existenţei vetrei stupinei, deşi terenul care formează această vatră nu este obligatoriu să fie înregistrat la APIA.

Foarte important!

 • În situaţia în care suprafaţa declarată în Registrul Unic de Identificare APIA este mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este NEELIGIBIL, Suprafeţele şi culturile declarate la APIA trebuie să fie identice cu suprafeţele şi culturile completate de solicitant în Cererea de finanțare.
 • În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0 (conform definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).
 • SO-ul format din porumb zaharat şi/sau pepeni (cumulativ sau separat) nu poate depăşi 50% din total SO exploataţie, atât în anul 0 (conform definiției din prezentul Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).
 • Cabalinele și produsele acestora nu sunt destinate consumului uman, ci acestea deservesc munca în exploatație.
 • Ciupercăriile înfiinţate în beciurile caselor, respectiv terenuri non-agricole care nu pot figura în sistemul electronic de identificare a parcelelor agricole APIA, nu sunt eligibile pentru sprijin.
 • Solicitanţii care deţin exploataţii agricole zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligaţia să deţină baze de producţie vegetală, dar trebuie să demonsteze în Planul de afaceri cum realizează întreținerea efectivului de animale;
 • În cazul exploataţiilor afectate de calamităţi naturale, iar la vizita pe teren se constată calamitarea exploataţiei, solicitantul va prezenta document justificativ de confirmare a situaţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Definiţie!

Anul „0” din Planul de afaceri reprezintă anul care include ultima perioadă de depunere a Cererii unice de plată pe suprafaţă la APIA (depusă conform legislatiei naţionale) şi ultimele înregistrări efectuate în Registrul Exploataţiilor ANSVSA/DSVSA/Circumscripţie Veterinară înaintea datei de referinţă. În cazul calculului SO conform punctului 1, precizat mai jos, se poate folosi şi extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploataţie agricolă).

Calculul SO în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii de proiecte se realizează astfel:

 1. Pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 ianuarie – și până la data deschiderii sesiunilor de înregistrare a cererilor de plată pe suprafață (APIA) se consultă şi listează înregistrările din IACS – APIA din anul anterior;
 2. Pentru sesiunile de proiecte derulate după începerea sesiunilor de înregistrare a cererilor de plată pe suprafața (APIA) se consultă și listează înregistrarile din IACS – APIA din anul curent depunerii Cererilor de finanțare.

Aşadar, rezultatul calcului dimensiunii exploataţiei agricole la data depunerii Cererii de finanţare coincide cu anul „0” din Planul de afaceri. Anul ,,0” se realizează pe baza înregistrărilor din ultima perioadă de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale şi/ sau în Registrul exploatațiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară conform situaţiei existente în ferma zootehnică la momentul depunerii Cererii de finanțare, în nume propriu şi/ sau al cedentului.

ULTIMA PERIOADĂ de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în registrul unic de identificare de la APIA, este anul în care au fost înregistrate suprafeţe de teren la APIA, în numele formei de organizare a solicitantului (PFA, II, IF, SRL), începând cu anul 2016.

N.B.! Pentru completarea indicatorilor privind încadrarea în zonele normale, cu  constrângeri specifice sau zone cu constrângeri semnificative, se vor utiliza listele – Anexa 15 la Ghidul solicitantului. 

3.1.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de finanțare

Cererea de finanțare trebuie completată în format electronic, în limba română.

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare al acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PNDR 2014-2020  şi al sM 6.1.

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii de finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE SUBMĂSURII 6.1, din  coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANȚARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea Raportului de selecţie, vor fi  bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA MOMENTUL CONTRACTĂRII.

Atenție! Numai Cererea de finanțare şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul Măsurii 6.1.

Formularul standard al Cererii de finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, la adresa www.afir.info.

Cererea de finanțare trebuie însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din aceasta şi vor fi depuse în format  on-line, iar Cererea de finanțare şi documentele anexate vor fi scanate și depuse on‐line pe site-ul www.afir.info.

Dosarul Cererii de finanțare cuprinde Cererea de finanțare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de finanțare), vor fi scanate și depuse on-line.

Pentru a depune cereri de finanțare on-line, solicitanții care nu au cont pe site-ul www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal. Utilizatorii care au deja cont creat îl pot utiliza pentru încarcarea cererilor de finanțare în format electronic. Pașii care trebuie parcurși pentru încărcarea cererilor de finanțare în portalul AFIR sunt următorii:

 1. Accesarea site-ului AFIR

Accesul la portal se realizează prin intermediul unui web-browser(ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox) și accesarea adresei www.afir.info. Odată accesată adresa, va fi afișată pagina principală.

 1. Autentificare

Pentru logare există, un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:  și deconectare . De asemenea, se găsește și un buton dedicat optiunii de Înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor . După înregistrare, utilizatorul va primi un email de confirmare și va trebui să urmeze instrucțiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

III. Pregătire documente pentru  încărcare

După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, în care utilizatorul va urma pașii următori:

 1. Completare date de identificare ale solicitantului:

– Nume și prenume solicitant/Denumire solicitant

– Titlul proiectului

– CUI solicitant

– Adresa de e-mail reprezentant legal al proiectului

 1. Completarea Sesiunii și a sub-măsurii pe care se dorește depunerea proiectului

În vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibilă  sesiunea,  licitaţia şi sub-măsura  corespunzătoare. l. După selectarea acestora, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de finanțare și anexe tehnico-administrative.

 1. Încărcarea Cererii de finanțare, a anexelor tehnice și administrative.

Sunt disponibile următoarele secţiuni :

 1. Încărcarea formularului Cerere de finanțare

La încărcarea Cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

  1. formularul Cererii de finanțare trebuie să fie redactat electronic.
  2. se va utiliza ultima versiune de Cerere de finanțare, publicată pentru sesiunea repectivă.
  3. denumirea fisierelor nu trebuie sa contina caracterele speciale “~ ” # % & * : < > ? / \ { | }”
  4. Este obligatorie completarea câmpurilor:
 • CUI solicitant
 • Statut juridic solicitant
 • Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect:
 • BI/CI/Pașaport
  • Serie
  • Număr
 • Data eliberării
 • Data valabilității
 • E-mail reprezentant legal
 • Amplasare proiect Regiune –Județ
 • Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș/ Comună/ Sat
 • În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului– Regiune – Județ şi tipul de investiţie, cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj, se va stabili Oficiul Județean/ Centrul regional la care se va lansa fluxul de Depunere Cerere de Finanțare, în SPCDR.
  1. Încărcarea formularului Cererii de finanțare completat   şi scanat.
 1. Încărcare documente anexate Cererii de finanțare

Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron. Validări privind formatul fișierelor ce urmează a fi încărcate:

  1. Fisierele trebuie să fie în format .pdf  scanate o rezoluție de minim 200dpi.
 1. Încărcare Alte documente

În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea de a încărca și alte documente justificative ale proiectului. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload, iar la finalizarea încărcării, acesta va primi un mesaj de confirmare, dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.

După încărcarea cu succes a tuturor fișierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor regăsi în Sistemul de gestiune a documentelor, în  folder-ul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de Depunere-Evaluare, în sarcinile Şef SAFPD, pentru desemnarea expertului  care va verifica Cererea de Finanțare.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvențe unice pe sesiune.

Atenție!  pentru a preveni  respingerea  Cererii de finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în completarea Cererii de finanțare, solicitantul are responsabilitatea încărcării unei cereri de finanțare în care informația să fie completă și conformă cu realitatea.

După depunerea proiectelor, pentru solicitanți, sunt disponibile numai acțiunile „Vizualizare”, „Statusuri”.

Pentru Cererile de finanțare a căror încărcare on-line prin intermediului portalului AFIR se realizează după ora 14.00, termenul privind verificarea condiţiilor de admitere se derulează din ziua următoare. În ultima zi de depunere a  etapei lunare aferente sesiunii de depunere  încărcarea online se realizează până la ora 16.00.

Dosarul Cerererii de finanțare va fi paginat, cu toate paginile numerotate în ordine de la ,,1” la ,,n” în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde ,,n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate.

Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct în format .pdf, la care se va adaugă declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de finanțare.

 N.B.! Este strict interzisa utilizarea tuturor robotilor sau scripturilor care colecteaza in mod automat resursele, folosirea programelor care imita caracteristicile unui utilizator uman sau care ofera un avantaj nedrept, si/sau folosirea de click‐bots sau script‐uri care executa click‐uri in mod automat sau reproduc in alt mod comportamentul uman.

Este strict interzisa utilizarea de locatii multiple/ ip‐uri multiple pentru acelasi User.

3.1.3 VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE DE CĂTRE OJFIR

Verificarea Cererilor de finanțare se face de către OJFIR.

 1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANȚARE

Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant.

Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea criteriilor de eligibilitate;
 • verificarea Planului de afaceri și a tuturor documentelor anexate.

Atenție! Agenţia pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. Informaţiile suplimentare se vor solicita de către experţii evaluatori în sistem on-line, iar raspunsul va fi transmis on line în maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 • (1) în cazul în care documentul tehnic (Planul de afaceri) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate/principiu de selecție sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, faţă de cele menţionate în Cererea de finanțare;
 • (2) în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului;
 • (3) în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de finanțare) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare”, Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

În urma acestor verificări pot exista trei situaţii:

 • proiectul este neeligibil;
 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj estimat ≥ pragul de calitate lunar.
 • proiectul este neconform
 1. Verificarea pe teren a Cererilor de finanțare

Verificarea pe teren se realizează numai în prezența reprezentantului legal al solicitatului și se efectuează de către entitatea care instrumentează Cererea de finanțare, respectiv:

 • OJFIR – pentru toate Cererile de finanțare;

Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

Foarte important!

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către OJFIR, acesta poate contesta rezultatele verificării la publicarea raportului de selectie, numai în cazul în care, la momentul efectuării vizitei pe teren,  reprezentantul legal a înscris OBSERVAŢII în Fişa de  verificare  pe  teren.

În cazul în care, la data vizitei pe teren culturile existente nu sunt în perioada de vegetație și acestea nu pot fi constatate de către experții OJFIR, solicitantul va prezenta documente precum:

–           documente prin care se va justifica înființarea culturii,

–           facturi achiziționare sămânță,

–           facturi vânzare producție,

–           certificat de producător.

 1. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ŞI DE SELECŢIE

În urma verificării Criteriilor de Eligibilitate și a Criteriilor de Selecție pot exista trei situaţii:

 • proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;
 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj estimat≥ pragul de calitate lunar, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție;
 • proiectul este neconform, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;
 1. SELECŢIA PROIECTELOR

Alocarea financiară publică  a submăsurii aferentă sesiunii continue de depunere, criteriile de selecţie, punctajele de selecţie, criteriile de departajare şi pragul minim  sunt realizate la iniţiativa AM PNDR cu consultarea prelabilă a Comitetului de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune continuă de depunere se face un ANUNŢ DE LANSARE A LICITAŢIEI în care se vor prezenta: alocarea sesiunii, intervalul continuu de depunere a proiectelor, pragul minim şi pragurile de calitate lunare.

Solicitanții/ la depunerea proiectului completează obligatoriu în Cererea de finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (evaluare/ pre-scoring).

Depunerea și evaluarea proiectelor se realizează lunar doar pentru proiectele ce au punctajul estimat (evaluare-prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii/componentei (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (evaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente submăsurii/componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere stabilită când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Atenție! Proiectele al căror punctaj estimat de solicitanți va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective vor fi declarate neconforme.

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/contestaţii lunare/ anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente rapoartelor de selecţie lunare/ publicate, după caz.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi:

(1)        nivelul de calificare în domeniul agricol;

(2)        sectorul prioritar.

În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO).

După publicarea raportului de selecţie lunar pe pagina de internet AFIR, solicitanții au la dispoziţie 5 zile lucrătoare pentru a depune on-line contestaţii cu privire la rezultatul selecției.

Urmare soluționării contestațiilor comisia de soluționare a contestațiilor va proceda la selecția proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în ghidul solicitantului aferent submăsurii sau mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar aferent etapei respective în situația în care valoarea publică totală a proiectelor selectate din raportul de selecție lunar aferent este mai mică decât alocarea disponibilă pentru selecția etapei stabilită conform art.7 alin.(2) din ”Regulamentul de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014‐2020 (PNDR)”.

Urmare publicării raportului de contestații lunar, există posibilitatea întocmirii unui Raport de selecție aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile, după caz, conform Regulamentului de organizare și funcționare a procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 2014-2020, aprobat, în vigoare la data lansării sesiunii de depunere proiecte.

Atentie!

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finanțare.

IMPORTANT !

Procesul de SELECȚIE și procesul de SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR se desfașoară potrivit „Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014‐2020 (PNDR)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site‐urile www.madr.ro și www.afir.info.

Atentie!

Solicitanții vor putea retrage şi redepune proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

De asemenea, solicitanţii care au fost declaraţi neconformi vor putea sa redepună proiectul o singura dată în cadrul sesiunii continue de depunere.

3.2 Contractarea sprijinului nerambursabil

După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor aferente unui Raport de selecţie lunar/final, în care sunt incluse proiectele selectate pentru finanțare,  AFIR notifică beneficiarii privind selectarea Cererilor de finanțare în vederea contractării.

După soluţionarea contestaţiilor, pentru proiectele eligibile cu punctajul mai mare sau egal decât ultimul proiect intrat la finanțare, AFIR notifică beneficiarii privind  selectarea Cererilor de finanțare în vederea contractării.

În cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor solicitate în vederea încheierii Contractului de finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și documentele depuse pe suport de hârtie care pot afecta criteriile de selectie sau conditiile de eligibilitate, cererea de finanțare se va declara neeligibilă/neselectata pentru finanțare, cu consecința neîncheierii Contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare asumată de către solicitant.

Beneficiarului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în Contract, care este constituit din Contractul de finanțare şi anexele acestuia.

Mențiunile din Cererea de finanțare și din planul de afaceri înscrise de beneficiar, rezultate în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecţie devin obligatorii pentru beneficiar.

Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze corect Planul de afaceri pe propria răspundere.

Foarte important! În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării privind selectarea Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul CRFIR de care aparţine, în vederea semnării Contractului de finanțare.

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor de către solicitant.

Totodată, solicitanţii autorizaţi ca PFA, II, IF (conform OG 44/2008) sau SRL cu asociat şi administrator unic sau asociaţi multipli (conform Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată) au obligaţia să prezinte documentul de la bancă cu următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului special în care se derulează operaţiunile cu AFIR.

La semnarea Contractului de finanțare, solicitantul va prezenta atât cererea de finanțare cât și documentele anexe în original pentru verificarea conformităţii cu documentele încărcate on-line odată cu Cererea de finanțare.

La data semnării Contractului de finanțare, exploatațiile agricole care și-au calculat volumul sprijinului din animale (păsări, bovine, ovine, caprine, porcine) trebuie să prezinte documentul prin care se demonstrează că sunt  înregistrate la ANSVSA, ca exploatație comercială de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte toate documentele înscrise in Lista E din cererea de finanțare nominalizate a fi prezentate la contractare.

IMPORTANT!

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finanțare şi nici nu anunţă AFIR, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil aferent Cererii de finanțare selectate.

Verificarea conformității la încheierea Contractului de finanțare:

Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea contractului de finanțare şi constă în verificarea Cererii de finanțare dacă:

 • documentele originale aflate în posesia solicitantului corespund cu Cererea de finanțare depusă on-line.

Foarte important!

 • În cazul în care expertul verificator descoperă modificări ulterioare aduse documentelor scanate în format electronic, cu excepţia situaţiilor în care acestea au survenit urmare a solicitării de informaţii suplimentare, proiectul este considerat neeligibil şi nu se va mai încheia Contractul de finanțare.
 • Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere, situație care atrage imposibilitatea semnării contractului.
 • Se recomandă consultarea textului integral al modelului Contractului de finanțare (Anexa 3 la prezentul ghid – vezi www.afir.info), parcurgerea integrală şi asumarea celor prevăzute în acesta şi anexele aferente, asigurându-se totodată de intrarea în posesie a acestora.

Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 36 de luni. Aceasta cuprinde:

 • durata de implementare a Planului de Afaceri este de maxim 33 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limita până la care beneficiarul poate depune ultima Cerere de plată.
 • la durata de implementare a Planului de afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi.

În cazul proiectelor  care vizează  sectorul pomicol, prin excepţie de la prevederile de mai sus, durata de implementare a contractului este de maxim 60 luni calculate începând cu data semnării Contractului de finanțare de ambele părţi. Aceasta cuprinde:

 • durata de implementare a Planului de afaceri este de maxim 57 de luni de la semnarea contractului şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plată.
 • la durata de implementare a Planului de afaceri se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi.

Dacă pe perioada de valabilitate a Contractului de finanțare beneficiarul nu este în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, conform prevederilor art 2. alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, rambursarea ajutorului primit nu se solicită în special, în următoarele cazuri:

(a) decesul beneficiarului;

(b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

(c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploatația agricolă;

(d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatația agricolă;

(e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parțial sau integral șeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

(f) exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei mari părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

În cazul apariţiei forţei majore/ circumstanţei excepţionale, caz în care durata Contractul de finanțare se poate suspenda beneficiarul are obligaţia:

 • de a notifica AFIR în maxim 5 zile calendaristice de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră
 • de a prezenta AFIR documente justificative emise de către autorităţile competente în maxim 15 zile de la producerea evenimentului
 • de a notifica AFIR în maxim 5 zile calendaristice de la încetarea producerii evenimentului.

 

Definiţie:

Durata de valabilitate a contractului reprezintă durata de implementare a Contractului de finanțare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea Contractantă.

Beneficiarul se obligă să respecte și să mențină pe toată durata de valabilitate a contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Planul de Afaceri, parte integrantă din Cererea de finanțare. În cazul nerespectării acestora, sumele acordate vor fi recuperate integral.

De asemenea, pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie Beneficiarul se obligă să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul de afaceri, parte integrantă din Cererea de finanțare, să nu înstrăineze  exploataţia parţial sau integral şi să nu îşi înceteze activitatea agricolă.

N.B.! Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii Cererii de finanțare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică la categoria mijlocie sau alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanțare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.3 Plata

În cazul instalării tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare.

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată autorizate de AFIR:

 • prima tranşă se va acorda la data aprobării de către AFIR a solicitării pentru acordarea sprijinului şi reprezintă 75% din valoarea sprijinului pentru instalare;
 • a doua tranşă, de 25% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri.

Verificarea condiţiilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi termenul de 33 de luni (57 de luni pentru sectorul pomicol) de la data aprobării de către AFIR a deciziei pentru acordarea sprijinului.

Până la cea de-a doua tranşă de plată, beneficiarii trebuie să îndeplinească toate obiectivele care trebuie să vizeze dezvoltarea exploataţiei, propuse în Planul de afaceri.

Dosarul Cererii de plată se depune de beneficiar la OJFIR, pe suport de hârtie şi pe suport magnetic (CD). Dosarul Cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finanțare pe site-ul AFIR www.afir.info).

N.B.! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze şi/sau să nu modifice obiectivele realizate prin proiect pe o perioadă de 3 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie.

Prima Cerere de plată se va depune în maximum 30 de zile calendaristice de la data semnării Contractului de finanțare şi reprezintă 75% din valoarea sprijinului acordat. Plata se va efectua în maximum 90 de zile de la data declarării conformităţii cererii de plată de către AFIR.

Înaintea solicitării celei de a doua tranşe de plată, beneficiarul se obligă să facă dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată. Cerinţa va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri prin prezentarea documentelor justificative, conform legislaţiei în vigoare.

FOARTE IMPORTANT! Se recomandă estimarea unei valori care depăşeşte procentul mai sus menţionat ţinând cont de faptul că, la momentul acordării tranșei a doua de plată, procentul de 20% se va calcula la cursul euro menționat în cadrul Contractului de Finanțare: art. 3 – „Cursul de schimb utilizat este cursul euro-leu de la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (anul încheierii Contractului de Finanțare) stabilit de către Banca Central Europeană, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html”.

În cazul exploataţiilor agricole care vizează creşterea animalelor, Planul de Afaceri trebuie să prevadă  detalieri privind existența sau realizarea de amenajări de stocare şi gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu, potrivit PROGRAMULUI DE ACŢIUNI pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 2013 şi a Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, iar la a doua cerere de plată se va verifica conformarea cu legislaţia în vigoare.

Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi grajd, la a doua tranșa de plată, se va atașa, dacă este cazul,  copia Autorizației de construire.

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune după îndeplinirea conformităţii şi a realizării investiţiilor propuse de beneficiar în Planul de afaceri, dar nu mai devreme de depunerea  unei noi cereri de plată pe suprafaţă la APIA, față de momentul încheierii Contractului de finanțare.

Depunerea dosarului Cererii de plată pentru a doua tranşă este condiţionată totodată de păstrarea dimensiunii exploataţiei (SO) (fără a reduce dimensiunea economică a exploatației cu mai mult de 15 % cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație poate fi mai mare și cu păstrarea dimensiunii minime eligibile) în perioada de implementare a proiectului şi după finalizarea implementării corecte a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare.

 IMPORTANT:

În vederea depunerii Dosarului Cererii de plată pentru a doua tranșă de plată, beneficiarul va înștiința AFIR pentru efectuarea vizitei pe teren, astfel:

–           pentru fermele vegetale: în perioada de vegetație a culturii/culturilor existente astfel încât situația reală să  poată fi identificată și certificată de către experții AFIR;

–           pentru fermele zootehnice: în perioada în care se atinge dimensiunea economică previzionată în cadrul Planului de afaceri;

–           pentru fermele mixte: în funcție de sectorul prioritar, fie în perioada de vegetație a culturii/culturilor existente (pentru sector prioritar vegetal), fie în perioada în care se atinge dimensiunea economică previzionată în cadrul Planului de afaceri (pentru sector prioritar zootehnic).

În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere majoritar vegetală la momentul depunerii Cererii de finanțare, solicitantul nu are obligația de a deține o platformă de gestionare a gunoiului de grajd, dacă prin Planul de afaceri se propune renunțarea la componenta zootehnică în primul an de implementare a proiectului.

La vizita pe teren evaluatorul va verifica dacă tehnologia de cultivare/creştere a animalelor corespunde cu descrierea acesteia detaliată  în Planul de afaceri.

A doua Cerere de plată se depune în maxim 33* de luni (*57  pentru exploatatii pomicole)  de la data semnării Contractului de finanțare, după verificarea îndeplinirii tuturor obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri, inclusiv după implementarea standardelor europene (dacă este cazul) şi reprezintă 25% din valoarea sprijinului aferent contractului de finanțare. Plata se va efectua în maxim 90 de zile calendaristice de la data declarării conformităţii cererii de plată de către Autoritatea Contractantă.

Beneficiarul care la depunerea Cererii de finanțare şi-a luat angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data semnării Contractului de finanțare, are obligaţia de a face dovada îndeplinirii angajamentului asumat, la depunerea celei de a doua tranşe de plată. În caz contrar, proiectul devine neeligibil, iar sprijinul acordat va fi recuperat integral.

Capitolul 4

INFORMAŢII UTILE PENTRU

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

 • Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare
 1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei;
 2. Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;
 3. Documente solicitate pentru terenul agricol:
  • document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare – cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar),

şi/sau

 • tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, (conţinând sumarul contractelor de arendare  valabile  la  data depunerii Cererii de finanțare), cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă

şi/sau

 • Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanțare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;

         şi/sau

 • Contractul de comodat/ contractul de închiriere/documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în administrare/folosinţă.

şi/sau

 • Document notarial care atesta constituirea patrimoniului de afectațiune

și/sau

 • Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra  terenurilor agricole, pentru exploataţii pomicole, să aibă o valabilitate de  minimum 15 ani (excepție: pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii Cererii de finanțare.

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii Cererii de finanțare.

N.B. În cazul în care apar diferenţe de localizare între documentele ce atestă dreptul de folosire a terenurilor şi înregistrările din IACS, certificarea localizării suprafețelor de teren se va realiza în conformitate cu înregistrările  din APIA.

În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.

În cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele:

 1. b) Pentru  construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare:

–     documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

 1. c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare:

–     documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);

–     documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului de drept.

În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin proiect și în cazul clădirilor deja existente, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții, după cum urmează:

– documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.

De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea terenului pe care se va construi platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea cererii de finanțare documente care să ateste proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi de grajd.

Autorizația de Construire se va prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată  pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv  propuse  a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi pentru cele existente asupra cărora se intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

 1. d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
  • extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depuneri cereri de finanţare din care să rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);

Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al prevederilor legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora:

Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană fizică înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul animalelor de pe persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de organizare a proprietarului în baza de date de la DSVSA.

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” alocat persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va modifica doar forma de organizare din Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF  înregistrată la Registrul Comerțului.

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea animalelor – creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f „fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) „Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de animale sau deţinător al acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4”.

 • paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine.

e1) – Pentru exploatațiile vegetale: copie după formularul integral al  Registrului agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea  „Conform cu originalul”.

  e2)  – Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie după formularul integral al  Registrului agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii Cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea  „Conform cu originalul”.

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă.

 1. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei/Copia Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului;
 2. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și , „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară:
 3. a) Pentru societăţi comerciale:
 • Bilanţul (cod 10);
 • Contul de profit şi pierderi (cod 20);
 • Datele informative (cod 30);
 • Situaţia activelor imobilizate (cod 40);

Si/sau

 • Declaraţia de inactivitate(pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut activitate).
 1. b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
 • Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 – cod 14.13.01.13)

și/sau

 • Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole – impunere pe normele de venit (Formularul 221 – cod 14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii “n” și “n-1” sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Sau

 • Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, Formularul 212

Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este cazul depunerii niciunuia din documentele mai sus menționate.

 1. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/administrator);
 2. 6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de finanțare;
 3. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
 4. Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

8.1. Studii medii/superioare[16] în domeniul agricol/veterinar/economie agrară:

 • diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol

sau

 • diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol

8.2  Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului;

8.3. a) Competenţe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de inițiere/ instruire/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016): competențele în domeniile menționate vor fi dovedite prin prezentarea certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora se acceptă şi certificatele de calificare eliberate de ANCA: In cazul în care, la depunerea Cererii de finanțare nu este emis documentul de absolvire a cursului, va fi acceptată adeverința de absolvire a cursului sub condiţia prezentării certificatului/diplomei/atestatului de absolvire a cursului sau a unui document echivalent acestora în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil;

sau

 1. b) recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

8.4. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată;

În cazul în care solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni până la depunerea Cererii de finanțare şi nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de situaţia şcolară disponibilă, sub condiţia prezentării diplomei în original pentru acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar, acesta va fi declarat neeligibil.

 1. În cazul solicitanţilor care nu au studii medii/superioare, aceştia prezintă diploma/ document doveditor (inclusiv adeverinţă de absolvire şi/sau suplimentul descriptiv al certificatelor de formare profesională atestate ANC care cuprind această informaţie) de absolvire a minim 8 clase.
 2. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie privind formarea profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat, se va prezenta actul doveditor (certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, prin care se certifică competențele profesionale de minim Nivel 1 de calificare (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016) în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului;
 3. Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin

sau

Document care certifică utilizarea resurselor genetice autohtone, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de finanțare. Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România/ Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat anual. In cazul animalelor se va depune Certificatul de origine pentru animalele deţinute de solicitant emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale din specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. Acest document se ataşează numai pentru argumentarea criteriului de selecţie;

 1. Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);
 2. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată;
 3. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării – ITI Delta Dunării (pentru solicitanții din arealul vizat de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării SIDD);
 4. Alte documente justificative (după caz).
 • Documentele necesare la Contractare
 1. Certificat care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru;
 2. Cazierul judiciar in original (fără înscrieri privind sancțiuni economico‐financiare) al reprezentantului legal, valabil la data încheierii contractului –  poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Document emis de ANSVSA, prin care se certifică înregistrarea exploatație comercială de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010;
 4. Document de la banca din care sa rezulte urmatoarele: denumirea solicitantului, a unitatii bancare, adresa, codul IBAN;

4.3 Lista Formularelor disponibile pe site-urile MADR şi AFIR

Dosarul CERERII DE FINANȚARE:

 • Cererea de finanțare – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care solicitantul o înaintează AFIR în vederea obţinerii finanţării);
 • Plan de afaceri – Anexa 2;
 • Contractul de finanțare – Anexa 3 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);

Dosarul CERERII DE PLATĂ:

 • Cererea de plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);
 • Formulare de plată cuprind: Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, Cererea de plată, Declaraţia de cheltuieli, Raportul de execuţie, Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei şi Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului;
 • Alte documente al căror format nu este elaborat de AFIR şi nu pot fi furnizate de AFIR (Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de plată, publicate pe pagina de internet a AFIR www.afir.info – Investiţii PNDR – sM6.1);

În pagina de internet a AFIR, www.afir.info, puteţi consulta şi descărca:

 • Fişa Submăsurii (Investiţii prin FEADR – sM 6.1);
 • Actele normative utile (Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR).

4.4 Dicţionar

Solicitant – persoană juridică / persoană fizică autorizată/ întreprindere individual/ întreprindere familială , potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Beneficiar – persoană juridică / persoană fizică autorizată / întreprindere individual/ întreprindere familială care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cedent – agricultorul care cedează (integral în cazul acordării de punctaj la selecţie) o exploatație agricolă înregistrată în Registrul Unic de Identificare de la APIA și/sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt agricultor.

Cesionar – agricultorul căruia i se transferă exploatația agricolă înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune.

Cererea de finanţare – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării;

Fişa măsurii – Sectiune din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;

Submăsura – defineşte aria de finanțare prin care se poate acorda o sumă forfetară proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi finanţate prin fonduri nerambursabile).

Exploatație agricolă (fermă) – unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României,  gestionate de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole;

Dimensiune economică (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole.

Domeniul agricol – conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, pentru studii universitare, ramura de ştiinţe  „Ingineria resurselor vegetale şi animale”, iar conform HG nr. 844/2002 cu modificările şi completările ulterioare,pentru studii liceale, prin domeniul agricol se înţeleg profiluri încadrate la: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, protecţia mediului, inclusiv toate calificările care fac referinţă în titulatură la domeniul agricol (ex. mecanică agricolă).

Dreptul de creanţă – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare şi este dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.

Contract de finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014 – 2020

Derularea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea  Contractului de Finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea Contractului de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.

Durata de execuție a Contractului de finanțare cuprinde durata de implementare a proiectului la care se adaugă şi termenul de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii dr plată pentru tranşa a doua de sprijin.. – Aceasta poate fi de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data aprobarii  Contractului de finanțare.

Durata de monitorizare a proiectului aferenta Contractului/reprezintă perioada de 3 ani calculată de la data efectuarii plăţii tranșei a doua de sprijin.

Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât pragul de calitate lunar corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/submăsuri/componentă (alocare distinctă).

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație echivalentul conjucției „sau” (se va intrepreta ca inlocuitor al cuvantului „sau”) pentru a indica alternative sau mai multe opțiuni (exemplu: „modernizare/ extindere” este echivalent cu „modernizare sau extindere”); în enunțarea numărului actelor normative bara oblică este echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în enunțarea unităților de măsură, este echivalentă cu prepoziția „pe” (kilometri/oră este echivalent cu kilometri pe oră);

ABREVIERI

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea dezvoltării rurale în cadrul Politicii Agricole Comune;

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul programatic  aprobat de Comisia Europeană pentru România, pe baza căruia va putea fi accesat FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

AM – PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

AFIR – Agenţia pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care derulează FEADR;

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);

CRFIR Centrul Regional Pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică AFIR de  la nivelul regiunilor de dezvoltare;

APIA – Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată MADR care derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări

SO – (Standard Output) – Valoarea Producţiei Standard

ANZ Agentia Naționala pentru Zootehnie

ANSVSA – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

ADI ITI DELTA DUNARII Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării – reprezintă asociația cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, care asigură funcţionarea instituţională şi administrativă a mecanismului ITI Delta Dunării și are în componență 38 de UAT-uri, respectiv Consiliul Judeţean Tulcea, Consiliul Judeţean Constanța, 5 UAT-uri urbane: Tulcea, Măcin, Isaccea, Sulina, Babadag, şi 33 de UAT-uri rurale – dintre care 4 UAT-uri se afla pe teritoriul judeţului Constanţa

PNA– Programul Naţional Apicol

PNS– Programul Naţional de Sprijin al  României în Sectorul Vitivinicol

ANCA Agenția Națională de Consultanță Agricolă