0787 733 743 [email protected]

ROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020

SOLICITANTI ELIGIBILI

 • operatorii economici care practică pescuitul comercial;
 • organizațiile/asociațiile de pescari;
 • organizațiile de producători cu activitate în domeniul pescuitului;
 • institute de cercetare-dezvoltare;
 • stațiuni de cercetare-dezvoltare;
 • universități.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 140.000 EUR, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afișat de INFOREURO la data lansării apelului.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 EUR, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afișat de INFOREURO la data lansării apelului.

Categorii de solicitanti eligibili : PFA, II, IF, SNC , SCS, SA, SCA, SRL, Institutue de Cercetare-Dezv, Statiuni de Cercetare-Dezvoltare, Universitati.

DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR ESTE  18.11.2017

Solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Să acționeze în parteneriat (în cazul în care nu se încadrează în categoria organismelor de drept public din domeniul pescuitului).

Pentru operatorii economici, aceștia trebuie să desfășoare activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN: 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci).

Pentru organizațiile/asociațiile de pescari și organizațiile de producători să aibă prevăzut în Statut și Act constitutiv activități care privesc pescuitul comercial. Organizațiile de producători eligibile sunt acelea care dețin Avizul de recunoaștere conform Ordinului 772/2007 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu modificările și completările ulterioare.

Să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanţ negativ (capitaluri negative) – pentru cazul în care solicitantul a avut activitate;

Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii Cererii de finanțare, cei înființati în anul precedent depunerii Cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii.(A se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanțare). De asemenea, sunt exceptate și organismele de drept public

 

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI: Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1)Să fie implementat pe teritoriul României;

2)Să conțină activitățile/cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

3)Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.

4)Respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul solicitantului.

5)Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.

6)Durata maximă de implementare este de 12 luni

7)Condiții de eligibilitate specifice măsurii

GRUP TINTA

În cadrul măsurii I.1 – Inovare , grupul țintă este format din operatori economici în domeniul pescuitului comercial, organizațiile/ asociațiile de pescari, organizațiile de producători cu activitate în domeniul pescuitului care vizează:

 • o dezvoltarea și/sau introducerea unor produse și echipamente noi sau substanțialîmbunătățite;
 • o dezvotarea și/sau introducerea unor procese și tehnici noi sau îmbunătățite;
 • o dezvotarea și/sau introducerea unor sisteme de gestionare și organizare noi sauîmbunătățite, inclusiv la nivelul prelucrării și al comercializării.

ACTIVITATI ELIGIBILE:

 • dezvoltarea și/sau introducerea unor produse și echipamente noi sau substanțial îmbunătățite în domeniul pescuitului;
 • dezvotarea și/sau introducerea unor procese și tehnici noi sau îmbunătățite în domeniul pescuitului;
 • dezvoltarea și/sau introducerea unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, inclusiv la nivelul prelucrării și al comercializării peștelui.

!!!ATENTIE: Proiectul se va depune obligatoriu în parteneriat cu un organism public științific sau tehnic cu activitate în domeniul pescuitului, acesta având rolul de a valida rezultatele procesului de inovare.

DE ASEMENEA, În cadrul măsurii sunt obligatorii: activitățile de informare și publicitate; activitatea de auditare a proiectului.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor produse şi echipamente noi sau

substanţial îmbunătăţite

 1. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor procese şi tehnici noi sau

îmbunătăţite

 1. Cheltuieli cu dezvoltarea sau introducerea unor sisteme de gestionare şi organizare

noi sau îmbunătăţite, inclusiv la nivelul prelucrării şi al comercializării

 1. Cheltuieli cu experţi
 2. Cheltuieli cu transportul, diurna şi cazarea conform art. 3 din ordin 816/2016
 3. Cheltuieli cu achiziţia de echipamente, bunuri şi servicii:

a)mobilier, calculatoare şi alte echipamente;

b)piese de schimb/echipamente pentru maşini, unelte;

c)publicaţii.

 1. Cheltuieli cu închiriere de autoturisme, ambarcațiuni, autolaboratoare
 2. Cheltuieli administrative şi de funcţionare aferente proiectului:

a)costuri de comunicaţii (telefon, fax, internet, poştă) direct legate de proiect;

b)consumabile (rechizite) direct legate de activităţile proiectului;

c)chirie şi utilităţi pentru locaţia proiectului

 1. Cheltuieli cu servicii externalizate:

a)studii, cercetări;

b)costuri pentru conferinţe/seminare;

c)cheltuieli cu testarea experimentală.

 1. Cheltuieli cu achiziția de active necorporale.

IMPORTANT! Cheltuielile administrative și de funcționare aferente proiectului nu vor depăși 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

!!! Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii.

CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR ???

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de:

– maxim 30% din valoarea total eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru întreprinderi mari;

– maxim 50% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru categoria pescarilor și IMM-urilor;

– maxim 60% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru Asociațiile și Organizațiile de pescari;

– maxim 75% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

– maxim 80% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru operațiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică

– 100% pentru organismele de drept public

CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ?

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 140.000 EUR, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afișat de INFOREURO la data lansării apelului.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 EUR, conform cursului de schimb valutar EUR/RON afișat de INFOREURO la data lansării apelului.

Durata de implementare a unui proiect este de maximum 12 luni. Durata minimă de implementare a unui proiect este de 3 luni.