0787 733 743 contact@bizcons.ro

Pe perioada 2014-2020 PNDR va avea o alocare de aproximativ 8 miliarde de euro

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

De ce să ne alegi pe noi?

l

Redactarea integrală a proiectului

i

Pregătirea documentației și a tuturor actelor necesare

Sprijin in implementarea proiectului dupa aprobare

}

Timp de predare rapid

Proiectele pot face parte din următoarele submăsuri:

4.1 Exploatații agricole

4.1a Exploataţii pomicole

4.2 Procesare produse agricole

4.2a Procesare produse pomicole

6.1 Instalare tineri fermieri

6.2 Înființarea de întreprinderi neagricole în mediul rural

6.3 Dezvoltare ferme mici

6.4 Modernizare activități neagricole

7.2 Infrastructură de bază

9.1 Grupuri de producători

MĂSURI PRIORITARE:

Măsura 4 - Investiţii în active fizice

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole și în ferme de animale

SCOPUL submăsurii: sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente, precum și investițiile pentru modernizarea și îmbunătățirea calității activelor fixe.

BENEFICIARI:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

– pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

– pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

– pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro;

– pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Submăsura 4.1a – Invesții în exploatații pomicole

SCOPUL submăsurii:  creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

– Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

– Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

– Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

– Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARII:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– Grupurile de producători și cooperative agricole care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

În cazul fermelor mici și al formelor asociative (grupuri de producători și cooperative) – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

Pentru fermele mici

– 100.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 450.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

Pentru forme asociative (grupuri de producători și cooperative)

– 350.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor mari  intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole

SCOPUL submăsurii: sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:

– Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

– Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

– Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie

– Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

– Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARI:

– Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

– Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

– 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative

– 40% pentru alte întreprinderi

și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;

– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL submăsurii: sprijin  pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și a produselor din fructe.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

– înființarea, extinderea și/ sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;

– înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;

– producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;

– eficientă energetică;

– acțiuni de marketing;

BENEFICIARI:

– Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;

– Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative agricole și de aprovizionare  și cooperative agricole), cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 1.500.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea infrastructurii agricole şi silvice

SCOPUL submăsurii: restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE submăsurii 4.3:

– Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces către ferme;

– Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier;

– Modernizarea infrastructurii de irigații;

BENEFICIARII:

– Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare;

– Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;

– Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure;

– Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare;

– Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere;

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

OBIECTIVELE submăsurii 6.1:

– Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

– Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

– Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

BENEFICIARI:

– Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

– Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:

va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare

– 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:

– Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

– Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

– Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

BENEFICIARI:

– Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

– Micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

– va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

va fi în valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;

– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVELE submăsurii 6.3:

– Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;

– Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

BENEFICIARII:

– Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică* pentru o perioadă de minimum 10 ani:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de maxim 15.000 Euro pentru o exploatație agricolă:

– se acordă în două tranșe astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

– se va acorda pe o perioadă de 5 ani

Submăsura 6.4 – Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.

– Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

– Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:

– Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

– Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

– Fermele care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

Măsura 7- Servicii de bază şi reînoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de:

– creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;

– crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE submăsurii 7.2

– Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;

– Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:

– Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

– ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEneratoare de profit și nu va depăși:

 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:

– Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

– Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

– Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

– Unități de cult conform legislației în vigoare;

– Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar

– nu va depăși 500.000 euro;

– 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar

– nu va depăși 200.000 euro;

Măsura 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este:

– de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;

– de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;

– de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;

– de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1:

– Promovarea sechestrării carbonului;

– Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

– Reducerea eroziunii solului;

– Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;

– Refacerea și conservarea biodiversității locale.

BENEFICIARII:

– Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

– Deținătorii private de teren agricol și neagricol;

– Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:

– Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)

– Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)

Măsura 9 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.

OBIECTIVELE submăsurii 9:

– Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;

– Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

– Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;

– Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

BENEFICIARI:

– grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:

    – culturi de câmp;

    – horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);

    – creșterea animalelor și păsărilor, mixte;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:

-nu va depăși:

– anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani

– 100.000 euro/ an

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

– Anul I – 10%;

– Anul II – 8%;

– Anul III – 6%;

– Anul IV – 5%;

– Anul  V – 4%;

Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

Submăsura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.

OBIECTIVELE submăsurii 9a:

– Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;

– O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;

– Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției;

– Crearea și promovarea lanțurilor scurte;

– Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc;

BENEFICIARII:

– Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani și 100.000 euro/an.

Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.

Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:

– anul I – 10%

– anul II – 8%

– anul III – 6%

– anul IV – 5%

– anul V – 4%.

Vrei să aplici la Programul Național de Dezvoltare Rurală? Contactează-ne să programăm o întâlnire.

Solicită o consultanță gratuită!

• vă oferim mai multe informații - GRATUIT
• verificăm eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții - GRATUIT
• elaborăm cererea de finanțare
• vă oferim servicii de proiectare prin partenerul nostru
• vă oferim consultanță pe perioada de implementare / post-implementare

Bucuresti, Thomas Masaryk, nr.3