0787 733 743 [email protected]

Pomicultorii au la dispozitie in acest an peste 170.000.000 lei, fonduri europene nerambursabile, pentru a demara investitii in sectorul pomicol. De curand, AFIR a lansat sesiunea de depunere a proiectelor pentru sudmasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole, din cadrul PNDR.

In functie de dimensiunea exploatatiei si de obiectivele propuse prin proiect, intensitatea sprijinului este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile si se poate majora in unele situatii cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%. Astfel, sprijinul acordat pentru proiectele de investitii finantate prin sM 4.1a poate varia intre 100 mii euro si 1,05 milioane euro fonduri europene nerambursabile, potrivit Ghidului Solicitantului.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin masura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 4.1a sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, Indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificarile si completarile ulterioare
 • Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Societate cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004
 • Grup de producatori conform Ordonantei Guvernului nr. 37/2005
 • Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului prin masura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul pe care aceasta il intruneste si sa-l mentionati in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar”

 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile/operatiunile eligibile prevazute prin submasura:
  • investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
  • investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
  • infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a proiectului;
  • investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • investitii in Instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din activitatea agricola si/sau forestiera, atat din ferma proprie cat si din afara fermei), ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
  • infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
  • investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art.. 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul instalarii;
  • investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art.. 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei.
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnicoeconomice
 • Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standarde impuse de legislatia nationala si europeana (prezentata in sectiunea legaturi cu alte prevederi legislative si in capitolul 8.1 din PNDR), inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului, in cazul in care aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului.
  Investitia trebuie realizata doar in unitatile teritorial administrative prezente in Anexa din Cadrul National de Implementare, aferenta STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submasura 4.1a) si trebuie sa respecte zonarea speciilor din anexa mentionata anterior, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele.
 • In cazul infiintarii si/sau reconversiei solicitantul trebuie sa utilizeze doar material fructifer din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 • In cazul pepinierelor, solicitantul se angajeaza ca materialul rezultat va fi material fructifer sau de inmultire din categoria biologica certificat sau dintr-o categorie superioara.
 • Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:
  • 7000 euro SO in cazul culturii de capsuni in camp si in spatii protejate (aproximativ 1 ha pentru capsuni in camp si 0.19 ha pentru cultura de capsuni in spatii protejate);
  • 6000 euro SO in cazul producerii de material de inmultire si material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
  • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii si sisteme de cultura (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, in functie de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.
 • Contributia in natura este eligibila doar daca sunt respectate conditiile prezente in articolul 69 (1) al Reg. nr. 1303/2013.
  In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.”
 • In cazul procesarii la nivelul fermei atat materia prima procesata cat si rezultatul procesarii trebuie sa fie incluse in Anexa I la TFUE. In cazul comercializarii, vor fi sprijinite doar produse incluse in Anexa I la TFUE.
 • Investitiile in procesarea la nivelul fermei sunt eligibile doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare), ca si componenta secundara, in scopul adaugarii de plus valoare la nivel de ferma;
 • Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea Instalatiilor pentru irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile in cadrul fermei sunt eligibile cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta secundara (<50% din valoarea eligibila a proiectului) intr-un proiect ce are ca scop modernizarea/dezvoltarea fermei (dezvoltarea productiei agricole primare).
 • Investitiile in Instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art.. 13 (d) din Reg. nr. 807/2014 si prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%.
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art. 17, alin. 5 din R(UE) nr. 1305/2013)

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru masura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inclusiv generatoare terestre Antigrindina, inghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor
 • in cazul proiectelor care propun achizitia de generatoare terestre antigrindina, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finantare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina in Sistemul National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor, iar la ultima Cerere de Plata, Avizul de includere in SNACP.
 • infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie,
 • infiintarea si modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
 • infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile, laboratoare de analiza pentru testarea produselor aferente activitatii proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare.
  pentru respectarea conditiilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.).
 • sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare si control a plantatiei si a fluxurilor tehnologice din exploatatia pomicola, sisteme de iluminat perimetral al plantatiei pomicole si/sau al zonelor unde se desfasoara procesele tehnologice ale exploatatiei pomicole, statie meteo aferenta plantatiei pomicole;
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/ utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv.
 • achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv: autoizoterme (cu frig sau fara), rulote si autorulote alimentare
 • amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol).
 • investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de Instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 • imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia, drumuri de exploatare, inclusiv utilitati si racordari (in cadrul fermei);
 • completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare); Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un Institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%. Daca proiectul prevede un procent mai mare decat cel mentionat anterior, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.
 • conformarea cu standardele Uniunii Europene, in cazul mentionat in art.. 17 (5), din Reg. 1305/2013;
 • achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art.. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013; In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.

Sprijinul nerambursabile se va acorda dupa cum urmeaza:

 • Ferme mici:
  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 100.000 euro pentru achizitii simple;
  – 300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  – 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
 • Ferme medii :
  – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  – 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);
  – 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
– 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

 • Ferme mari:
  – intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  – 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);
  -1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).
 • Forme asociative :
  – intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
  – 350.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;
  – 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
  – 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie;
  – 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Pentru intrega perioada de programare 2014 – 2020 Romania beneficiaza de o alocare financiara totala de 9,47 miliarde de euro. De asemenea, alocarea bugetara totala a Masurilor implementate la nivelul AFIR se ridica la 4,87 miliarde de euro.